::
ความเป็นมาและโครงสร้าง
::
::
     
 
  ความเป็นมาและโครงสร้าง  
 
 
     
  อนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย  
     
 

จากการที่ศูนย์วิจัย ฯ ได้นำเสนอความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและสาธารณภัย
ซึ่งเป็นปัญหาก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งเด็ก วัยรุ่น เยาวชน และยังก่อให้เกิดความพิการ
การสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทั้งการแก้ไขกฏหมาย
กฏระเบียบ การนำเอาเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ ๆ เข้ามา เช่น อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่าง ๆ
แต่ก็ยังมีปัญหาด้านการปฏิบัติ พฤติกรรมประชาชน

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน ต้องทำให้ประชาชนระดับรากหญ้า ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนต่างตระหนักในความเสี่ยงของตนเอง และมีความเข้มแข็งในการป้องกัน
ความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน

องค์การอนามัยโลกได้ผลักดันการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ภายใต้ชื่อ “ชุมชนปลอดภัย (Safe Community)” ซึ่งได้ดำเนินการมากว่า 20 ปี
และเมื่อ พ.ศ. 2532 องค์การอนามัยโลกได้รับรองชุมชนวังข่อย จังหวัดนครสวรรค์
เป็นชุมชนปลอดภัยแห่งแรก ในปัจจุบันได้ยุติการดำเนินงานแล้ว

 
     
  กลยุทธ์การป้องกันภัย จึงต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและ
สาธารณภัย โดยที่ศูนย์วิจัย ฯ ได้ริเริ่มโครงการเด็กไทยปลอดภัย 11 ชุมชน ดังนี้
 
     
  1.ชุมชนซอยสุเหร่า เพชรบุรี 7 ข.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2.ชุมชนสวนเงิน ข.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3.ชุมชนวังทรายพูน ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร
4.ชุมชนบ้านเขาดิน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
5.ชุมชนบ้านกระโพธิ์เริงรมย์ ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
6.ชุมชนบ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
7.ชุมชนวังสมบูรณ์ ต. วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
8.ชุมชนบ้านด่านชัยพัฒนา-วังสุเทพ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
9.ชุมชนตำบลถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
10.ชุมชนตลาดเกรียบ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
11.ชุมชนเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ กิ่งอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
 
     
 

ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ และ
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ที่ 001/2550 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2550
ลงนามโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ(กปอ.)
รวมทั้งมีคณะอนุกรรมการ จำนวน 55 ท่าน จากหน่วยงานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พัฒนานโยบายและขยายผลกลยุทธ์การป้องกันภัย
โดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย