> อนุบาลทานตะวัน
   
 

โครงการ“อาหารปลอดภัย”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สด
สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี เชื้อราและเชื้อโรคต่างๆ

2.เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารมีคุณค่าทางอาหาร

3.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความเข้าใจ และส่งเสริมการบริโภคศึกษาในโรงเรียน

4.เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ และงดเว้นอาหารที่ไม่เหมาะสม

5.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

6.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ด้านปริมาณ
- ครู นักเรียน นักการภารโรงและแม่บ้าน ประมาณ 200 คน

ด้านคุณภาพ
-นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
และสามารถสร้างความตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัย
ให้เกิดในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน

เวลาดำเนินการ

-ปีการศึกษา 2552 (ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2551)

สถานที่

-โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

   
 

วิธีดำเนินงาน

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

2.จัดทำแผนดำเนินงาน

3.เสนอขออนุมัติจากผู้จัดการและผู้อำนวยการ

4.จัดตั้งกรรมการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

5.ประชุมกรรมการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

6.ประชาสัมพันธ์เพื่อรับผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ

7.ดำเนินงานกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
โดยแบ่งกิจกรรมออกดังนี้

-กิจกรรมการพูดเสียงตามสาย
ให้ความรู้หลังเคารพธงชาติตอนเช้า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

-จัดบอร์ด นิทรรศการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงอาหารโรงเรียน

-จัดทำกระดาน สำหรับจดรายการอาหาร
ที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน

-กิจกรรม “ผักสวนครัว ฝีมือหนูน้อย”
โดยให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว
สำหรับนำมาทำเป็นอาหารเพื่อให้นักเรียนรับประทานในโรงเรียน

-กิจกรรม “หนูน้อยสุขภาพดี ไม่ยุ่งเกี่ยวน้ำอัดลม”
โดยทางโรงเรียนไม่มีการขายน้ำอัดลมให้แก่นักเรียน

-เชิญผู้ปกครองตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
ภาชนะ อุปกรณ์ ความสะอาด เป็นระเบียบ อนามัยส่วนบุคคล

   
 

งบประมาณ

- งบประมาณโรงเรียน
(ใช้ในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ผักสวนครัว)

ผลที่เกิดขึ้น

-หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสียงตามสายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
นักเรียนที่ไม่เคยรับประทานผัก ก็เริ่มรับประทาน
เพราะทราบถึงประโยชน์ในของผักที่รับประทานเข้าไป
จึงทำให้นักเรียนสุขภาพดี ระบบขับถ่ายดี

-ผู้ปกครองได้รับข่าวสารต่างๆที่ทางโรงเรียน
จัดทำขึ้นที่บอร์ด และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น เลือกซื้อผักปลอดสารผิด หรือ ใช้ด่างทับทิมแช่ผัก
ก่อนนำไปปรุงเป็นอาหารเพื่อรับประทาน

-กระดานรายการอาหารทำให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบถึงรายการอาหารแต่ละวัน
และนักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์ของ
อาหารที่รับประทานไปได้

-ผักสวนครัวที่นักเรียนและครูช่วยกันปลูก
เป็นผักปลอดสารพิษ ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว
นักเรียนและครูจะช่วยกันเก็บผักสวนครัว
และนำไปให้แม่ครัวนำมาปรุงเป็นอาหาร
กิจกรรมนี้ ทำให้ครูและนักเรียนสนิทสนมกันมากขึ้น
และเมื่อผักถูกนำไปปรุงเป็นอาหารแล้ว
นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง
และรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยผักปลอดสารพิษ

-ทางโรงเรียนได้ให้ความรู้ถึงโทษของน้ำอัดลม
แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ให้เล็งเห็นถึงพิษภัย
ที่เกิดจากการดื่มน้ำอัดลม และทางโรงเรียน
ไม่มีน้ำอัดลมจำหน่ายภายในโรงเรียน
เพื่อปลูกฝังนิสัยการไม่ดื่มน้ำอัดลมให้แก่นักเรียน

-ผู้ปกครองมีความมั่นใจในอาหารกลางวัน
ที่นักเรียนรับประทาน ว่าปราศจากเชื้อโรค และสารพิษต่างๆ

   
 

ประเมินความสำเร็จ
โครงการอาหารปลอดภัยของทาง
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน
สามารถปลูกฝังการรับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ,การรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย,การหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษ
และวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษให้แก่นักเรียน
โดยนักเรียนสามารถแยกแยะอาหารที่ให้คุณและให้โทษได้
สามารถรับประทานผักได้ สามารถปลูกผักปลอดสารพิษได้
อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อและเล่าให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีความตื่นตัว
ที่จะเลือกซื้ออาหาร เลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่างปลอดภัยได้อีกด้วย

บทเรียนที่ได้รับ

ครูและนักเรียนได้ทราบถึงวิธีการปลูกผักปลอดสารผิดอย่างถูกวิธี
โดยที่ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีหรือใช้ยาปราบศัตรูพืชแบบเคมี และยังได้
เรียนรู้วิธีการการทำปุ๋ยชีวภาพและการทำยาปราบศัตรูพืชจากสะเดา
รวมไปถึงวิธีการผสมดินให้มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกพืชอีกด้วย
ตลอดจนการทดลองเกี่ยวกับน้ำอัดลม ซึ่งการน้ำเนื้อหมูไปแช่ใน
น้ำอัดลมและทิ้งระยะเวลาไว้ 1 คืน สามารถทำให้เนื้อหมูอ่อนนิ่มยุ่ยได้

ซึ่งโยงให้เห็นว่า ถ้าดื่มน้ำอัดลมเข้าไป กระเพาะอาหารของคนก็จะ
เหมือนกับเนื้อหมูนั้น ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นถึงโทษของน้ำอัดลมได้อีกด้วย

ความต่อเนื่อง

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน เป็นโรงเรียนเด็กเล็ก
อายุตั้งแต่2-6ขวบ ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญแก่อาหาร
ในแต่ละมื้อของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยจาก เชื้อโรค สารเคมีต่างๆ
โครงการอาหารปลอดภัย เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางโรงเรียน
ได้จัดทำขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนัก
ถึงความสำคัญของอาหาร รับรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษของอาหารแบบต่างๆ

การประยุกต์ใช้

โครงการอาหารปลอดภัยเป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงและได้รับประโยชน์หลายด้านจาก
โครงการนี้ เช่น สอนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ หากโรงเรียนหรือหน่วยงานใดมีสถานที่
กว้างขวาง ก็สามารถหารายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษได้อีกด้วย