>โรงเรียนบ้านเขาดิน
 
 

ชื่อโครงการ
โครงการ WalkRallyเพื่อชีวีปลอดภัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรับรู้เรื่องการสร้างเสริม
ความปลดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

2.เพื่อฝึกทักษะและสอนวิธีการสำรวจจุดเสี่ยงในบริเวณและรอบโรงเรียน

3.เพื่อให้นักเรียนสามารถขยายความรู้เรื่องความปลอดภัยสู่เพื่อน
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู ชุมชุนและคนในครอบครัวได้

4.เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมความปลอดภัยในโรงเรียนต่อไป

5.เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างโรงเรียน

เป้าหมาย
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านเขาดิน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม 145 คน

กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน)120 คน

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาดิน 15 คน
ศูนย์วิจัยฯและตัวแทนเยาวชนเด็กไทยปลอดภัย10 คน

ระยะเวลา 2 วัน ( วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2552 )

สถานที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
หมู่ 5 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดำเนินงาน
1. จัดหานักเรียนเข้ารับการอบรม
2. จัดหาวิทยากรเพื่อทำการอบรม
3. กำหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ทำการอบรม
4. จัดกิจกรรมอบรม
5. ประเมินผลให้นักเรียนจัดกิจกรรมแสดงละครหลังกิจกรรม walk rally
6. สรุปผลโครงการ

 

ประเมินความสำเร็จ

โรงเรียนประเมินว่าโครงการนี้ที่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วนั้น
มีความสำเร็จอย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกคนอย่างเต็มที่
กิจกรรมสนุกสนาน ปลอดภัยมีความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อีกทั้งทำให้โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงหรือจุดใด
ที่ไม่เสี่ยงไปด้วยเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ และป้องกันอันตรายให้กับนักเรียน
ตลอดจนให้นักเรียน ครู ช่วยกันดูและความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
ให้ผู้ปกครองช่วยครูดูแล

บทเรียนที่ได้รับ

จะเป็นโรงเรียนแกนนำของกลุ่ม ต. ไทรย้อย
และกลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง 2 เรื่องความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
ส่วนภายนอกนั้นโรงเรียนจะมีการตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียน
สอบถามปัญหา เช่น ปัญหาของเด็กที่ติดเกมส์จะรู้จักป้องกัน
ตนเองได้อย่างไร โดยจะพูดกับผู้ปกครองของนักเรียนไม่ให้
สนุบสนุนลูกเล่นเกมส์ ดังกรณีของเด็กอายุ 13 ปีที่เล่นเกมส์
เมื่อเล่นแล้วเกิดความครึกคะนองต้องการเอาชนะเพื่อนจึง
ไปหยิบปืนในตู้เสื้อผ้ามายิงเพื่อนทำให้เพื่อนเสียชีวิต

แต่อย่างไรก็ตามหากจะโทษที่เด็กเพียงคนเดียวไม่ได้ต้อง
โทษผู้ปกครองด้วยเพราะเป็นการประมาทที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต เป็นต้น

ความต่อเนื่อง
โรงเรียนจะจัดทำกิจกรรม Walk Rally
ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งจะเชิญโรงเรียนในกลุ่ม ต. ไทรย้อย
กลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง 2 และผู้ปกครองเข้าร่วม
ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป ในอนาคต เพราะจะได้เกิด
ความสามัคคีกันภายในกลุ่ม ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม work
มากขึ้น มีความเป็นกันเอง กล้าแสดงความคิดเห็นกับบุคคล
ในหมู่มาก ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผู้ปกครองมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
และช่วยดูแลสอดส่องให้กับทางโรงเรียนได้

การประยุกต์

ความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรม เป็นไปได้แต่คงจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือในทุกโรงเรียน ในกลุ่ม ต. ไทรย้อย
และกลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง 2 ผู้ปกครองทุกคน
แต่จะพยายามให้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด

การนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนก็ได้นำความรู้ที่ได้จาก
วิทยากรและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาใช้ในการทำงาน
เช่นการเข้าข่ายลูกเสือที่ผ่านมาก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องความ
ปลอดภัยในทุก ๆฐาน และยังมีการแนะนำก่อนนักเรียนจะ
ปฏิบัติจริงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหมู่ของลูกเสือ เพื่อที่จะเข้ารับการฝึก

ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ นั้นคงจะใช้ในโอกาสการจัดกีฬาสัมพันธ์
กันภายในกลุ่มโดยมีการหารือและหาวิธีการป้องกันความปลอดภัย
กันมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากความประมาท