แบบสอบถามความเห็นผู้ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

แบบสอบถามนี้สำหรับความเห็นของผู้ปกครอง

เรื่อง สิ่งแวดล้อม/พฤติกรรมเสี่ยง การจัดความรู้ ความสามารถและสร้างทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

แก่เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ในการป้องกันอันตรายและการเสียชีวิตจากการจมน้้า

แสดงความเห็น