แบบสอบถาม : เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

แบบสอบถามนี้ต้องการทราบความรู้ ความสามารถและทักษะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6

เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ในภาวะตกน้ำจมน้ำ

แสดงความเห็น