วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

  • เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และการวิจัยด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
  • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เครือข่ายการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ รูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สำหรับเด็กในภัยต่างๆ
  • เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ผ่านสื่อสาธารณะ รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อด้านสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อไอที
  • เพื่อส่งเสริม การพัฒนานโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
  • เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการเสริมความปลอดภัยในเด็ก ในชุมชนและสังคม
  • เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

แสดงความเห็น